Skip to main content

Lesy

Lesní výroba

Lesní výroba

Myslivost

Obnova porostu

Myslivost

Myslivost má na historickém majetku Metropolitní kapituly u sv. Václava tradici. Myslivost je součástí dlouhodobého hospodaření v krajině. Cílem Metropolitní kapituly jako vlastníka honebních pozemků je myslivecky hospodařit tak, aby došlo k postupnému souladu mezi lesnickým a mysliveckým hospodařením. Výsledkem by měla být rovnováha mezi početním stavem zvěře a prostředím, ve kterém žije.

Vzhledem k tomu, že myslivost má významný vliv na ekonomiku hospodaření na lesním majetku, rozhodla se Metropolitní kapitula obhospodařovat dvě vlastní honitby ve vlastní režii. Využívá k tomu částečně své zaměstnance a částečně poplatkové lovce. V ostatních případech, kdy nebylo možné vytvořit honitbu vlastní, pronajala nebo nechala přičlenit honební pozemky do sousedních honiteb.

Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci tak obhospodařuje v současné době 2 vlastní honitby o výměře 1 874,05 ha (honitba Hrubá Voda a honitba Jívová-les). V honitbách Metropolitní kapituly jsou zastoupeny téměř všechny druhy spárkaté zvěře vyskytující se na území ČR (srnčí, černá, jelení, dančí, mufloní). Plánované chovy jsou pak pouze pro zvěř srnčí a ze zvěře drobné pak zajíc.

Poplatkové lovy na výše jmenované druhy zvěře je možno objednat v kanceláři Metropolitní kapituly ve Velké Bystřici, ul. Zámecká 742, areál statku.

Povolení k vjezdu

Výjimky ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel na pozemcích Metropolitní kapituly se vydávají na omezenou dobu (kalendářní rok) zpravidla v těchto případech:

  • osobám vykonávajícím práce na základě smlouvy na pozemcích Metropolitní kapituly
  • osobám provádějícím činnosti v celospolečenském zájmu
  • osobám s trvalým bydlištěm na pozemcích, na které je přístup pouze po účelových komunikacích ve vlastnictví Metropolitní kapituly nebo osobám na těchto pozemcích hospodařících
  • majitelům staveb pro individuální rekreaci; výjimka se vydává pouze na konkrétní účelovou komunikaci pro zabezpečení přístupu k rekreačnímu objektu.
  • fyzickým osobám vykonávajícím výkon práva myslivosti

Výjimky jsou vydávány v kanceláři Metropolitní kapituly ve Velké Bystřici, Zámecká 742, areál statku. Nebo na telefonním čísle +420 733 742 105.

Zákaz vjezdu a stání neplatí bezpečnostní a záchranné složky, příslušné orgány státní správy, obsluha objektů ve veřejném zájmu, havarijní čety apod.