Skip to main content

1. Katedrála sv. Václava

Přemyslovský palác, Katedrála sv. Václava, Kaple sv. Anny

KANOVNICKÉ DOMY A OBJEKTY

Kanovnické domy byly budovány v oblasti olomouckého Předhradí a Hradu po zřízení kapituly. Sloužily jako sídla i kanceláře kanovníků. 

Z raného středověku se dochovala převážně sklepení a základy. Z období renesance pochází převážně přízemní části domů. Největší stavební úpravy byly prováděny v barokním slohu během druhé poloviny 17. století. Odtud pochází většina průčelí s portály nad vchody a domovní znamení.

Dostavovány byly i během 19. století a v 70. letech století dvacátého procházely větší rekonstrukcí.

Po vrácení majetku v rámci restitucí počátkem 90. let 20. století byly některé domy prodány institucím, které je dlouhodobě využívaly a spravovaly ještě před rokem 1989. Mezi tyto objekty patří budovy na ulici Křížkovského 8-14, kde sídlí Rektorát Univerzity Palackého a Filosofická fakulta. Rezidence na Křížkovského 4 byla prodána Tovaryšstvu Ježíšovu, které spravuje Akademickou farnost Olomouc, a je v blízkosti studentského kostela Panny Marie Sněžné.

Domy, které si kapitula ponechala ve svém vlastnictví, pronajímá a poskytuje tak zázemí převážně vzdělávacím institucím, neziskovým či zájmovým organizacím.

2. kaple sv. Anny

Jednolodní stavba o dvou klenebních polích a trojbokém závěru na západní straně členěná opěráky lichoběžníkového průřezu. První písemná zmínka pochází z roku 1349. Radikálně přestavěna byla v 17. století. Roku 1885 bylo průčelí kaple posunuto k severu a její prostor zkrácen o jedno klenební pole. 

V kapli sv. Anny kanovníci dříve přímou volbou volili svého (arci)biskupa. Posledním voleným arcibiskupem byl Lev Skrbenský z Hřiště.
Kaple s. Anny prošla generální rekonstrukci, která skončila v roce 2019. 

 

Fotky z krypty sv. Anny

3. Kaple Panny Marie Ochranitelky

Drobná neorománská stavba z roku 1860 s výklenkem. Uvnitř je umístněná kopie gotického reliéfu Panny Marie Ochranitelky z doby okolo 1483, který se původně nacházel v již neexistujícím kostele Panny Marie na Předhradí. Po stranách reliéfu jsou kopie pozdně gotických plastik sv. Petra a Pavla, přenesených ze zbořeného kostela sv. Petra na Předhradí, kde bylo původní sídlo olomouckých biskupů.

4. Bytový dům

KOMENSKÉHO 881/13, NÁBŘEŽÍ PŘEMYSLOVCŮ 882/2

Komplex budov postavený v novorenesančním slohu roku 1894 jako příbytek dómských vikářů. Žil zde také hudební skladatel a regenschori Jan Nešvára a dómští choralisté.

5. Křížkovského 425/2

Barokní jednopatrová budova trojkřídlé palácové dispozice se středním dvorem, byla postavena v 1. třetině 18. století. Z téže doby pochází i průčelí do ulice s kamenným, bohatě zdobeným portálem a vnitřní dispozice stavby s patrovými arkádami v zadním křídle a řadou kamenných architektonických detailů.

6. Arcidiecézní charita

KŘÍŽKOVSKÉHO 505/6

Jednopatrová čtyřkřídlá budova palácového typu se nachází v řadové zástavbě při městských hradbách. Části sklepů, obvodové zdi v přízemí a prvním patře pochází z období pozdní gotiky. Rezidence byla přestavěna v období renezance, v 60. - 80. letech 17. století bylo přistavěna nová křídla. Další stavební úpravy pochází z 20. a 30. let 18. století, roku 1730, kdy byla postavena kaple, a z let 1912, 1915.

7. Farní dům

MLČOCHOVA 814/5

Jednopatrový nárožní dům přiléhající k městské hradbě byl postaven ve 2. polovině 17. století. Průčelí bylo upraveno v 1. polovině 19. století v klasicistním slohu. Patří do areálu bývalého Přemyslovského hradu na Václavském náměstí.

8. Katolický dům

MLČOCHOVA 814/5

Jednopatrový řadový dům pochází z konce 18. století. Dochovala se původní dispozice al lunetové klenby v přízemí. Průčelí bylo novodobě upraveno roku 1934. Patří do areálu bývalého Přemyslovského hradu na Václavském náměstí.

Dům využívá Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc (www.katedralaolomouc.cz) jako místo pro setkávání v rámci akcí farnosti.

9. Arcidiecézní muzeum

KAPITULNÍ DĚKANSTVÍ – VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 3-5

Komplex jednopatrových staveb na nepravidelném půdorysu ve tvaru L. Dochovaly se základy věže a budovy z konce 13. století, pozdně gotická budova s dochovanými klenutými sklepy s půlkruhovým portálem a profilovaná gotická ostění v severní zdi. V 17. století bylo připojeno západní boční křídlo a celá budova barokně přestavěna. Barokní kovaná mříž, která odděluje budovy od Václavského náměstí, pochází z 18. století. Roku 1767 zde pobýval Wolfgang Amadeus Mozart, když onemocněl černými neštovicemi. Po zotavení složil symfonii F-dur, kterou věnoval městu Olomouc.
Budovy sloužily kapitule jako děkanství a sídlo prvních kanovníků.
Před rokem 1989 budova sloužila Pedagogické fakultě Univerzity Palackého.
Po rozsáhlé rekonstrukci zde bylo roku 2006 otevřeno Arcidiecézní muzeum.

10. VOŠ Caritas

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 422/3

Řadová jednopatrová budova palácového typu vznikla na místě středověké stavby. Dům byl přestaven v období renesance, největší stavební úpravy pochází z období baroka okolo 1680, kdy vznikla dnešní fasáda s kamenným portálem. V roce 1967 byla radikálně změněna konstrukce krovu, a to půdní vestavbou.

11. Obchody, administrativní budova

TŘÍDA 1. MÁJE 820/5

Nárožní jednopatrový renesanční dům trojkřídlé palácové dispozice. Z původní stavby se dochovalo celé přízemí. Ve dvoře jsou arkádové pavlače. Průčelí bylo barokně upraveno koncem 17. století, vnitřní prostory patra jsou již zcela přestavěny.

12. Dům biskupa

Václavské náměstí 812/2

Řadový jednopatrový dům z poloviny 18. století, zachována původní dispozice. V letech 1930-1934 byl dům upravován podle návrhu Josefa Macharáčka a byla k němu připojena oválná apsida kaple.

13. Dům Zvoníků, fara

Václavské náměstí 810/6

Původní barokní stavba pochází z poloviny 18. století. Fasáda byla upravena v neoklasicistním slohu během přestavby roku 1859 podle návrhu stavitele Franze Kottase.
Dům původně sloužil jako zázemí pro zvoníky a kostelníky nedaleké katedrály sv. Václava v Olomouci.

V současné době je zde úřad Děkanátu Olomouc a Římskokatolické farnosti sv. Václava v Olomouci (www.katedralaolomouc.cz)

14. Charita Olomouc

Wurmova 588/5

Původní barokní stavba měla palácovou čtyřkřídlovou dispozici. Zachovala se průčelní zeď s kamenným portálem z roku 1751. Zadní trakt má středověké jádro. Východní část levého křídla byla přistavěna koncem 18. století, pravé křídlo v letech 1912 a 1930.

15. Administrativní budova

Wurmova 577/7

Dvoupatrová čtyřkřídlá stavba palácového typu s obdélným středním dvorem. Zadní trakt při městské hradbě raně barokní z druhé poloviny 17. století stojí patrně na místě původní středověké stavby. Boční křídla a průčelní trakt byly přistavěny okolo roku 1705.

16. Konzervatoř Evangelické akademie

Wurmova 526/13

Jádro budovy tvoří stavba z poslední čtvrtiny 15. století. Dům byl přestavěn během pozdní renesance v letech 1620-1625. Uliční křídlo pochází z období raného baroka.

17. Zámek Hrubčice

HRUBČICE Č.P. 104, PSČ 798 21

Jedná se o původní zámeckou budovu volně stojící, jednopatrovou obdélníkového půdorysu se dvěma válcovitými věžemi po stranách. V roce 1954 byl interiér zámku přestavěn na bytové jednotky a doposud byl užíván jako objekt bydlení. V objektu se nachází 7 bytů a nebytový prostor – bývalá restaurace. Objekt je bez nájemníků. V okolí budovy se nachází původní zámecký park.