Skip to main content

Projekty EU

1 - Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0005261

Název projektu: Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1

Příjemce dotace: Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci, IČ 60799358

Program: Integrovaný regionální operační program

Harmonogram realizace projektu: 04/2017 – 12/2019

Výše dotace od EU: 10 841 742,00 Kč

Výše dotace od státu: 637 750,00 Kč

Hlavním cílem předkládaného projektu je zpřístupnění kaple sv. Anny, jako součástí NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava veřejnosti, záchrana a ochrana části památkového fondu před špatným technickým stavem, rozšíření nabídky významných atraktivit v oblasti cestovního ruchu a zvýšení potenciálu olomoucké aglomerace v oblasti cestovního ruchu a prezentace kulturního dědictví.

Kaple sv. Anny patří k NKP palác Přemyslovský, Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava, jako jedná z 8 NKP Olomoucké aglomerace. Realizace projektu zpřístupnění a revitalizace kaple sv. Anny přispěje k naplnění specifického cíle 3.3 "Podpora regionálních dominant" Strategie ITI. Napomůže k aktivizaci potenciálu kulturního dědictví a využije jej k většímu zviditelnění regionu a k posílení sociálního, kulturního a ekonomického rozvoje aglomerace.

V důsledku realizace projektu dojde ke kompletní revitalizaci celé památky, včetně restaurování všech interiérových prvků. Dalším důležitým dopadem projektu bude vybavení kaple odpovídajícím interiérem a dosud chybějícími liturgickými předměty, vytvářející podstatu církevního objektu – kaple.

Zpřístupněním kaple sv. Anny návštěvníkům Olomoucké aglomerace dojde k rozšíření nabídky turistické atraktivity a k vytvoření ucelenější komplexní prohlídky.

 

Stručný popis jednotlivých aktivit:

1. Stavební úpravy revitalizace kaple sv. Anny

(statické zajištění, obnova podlah, sanace objektu, elektroinstalace, instalace podlahového topení, nové osvětlení kaple, renovace dřevěných prvků, renovace krovů a střešního opláštění, instalace kamerového a zabezpečovacího systému kaple, instalace nového ozvučení, výroba repliky náhrobního kamene)

 

2. Restaurování interiérových vnitřních částí kaple sv. Anny

(varhanní skříň, varhanní stroj, oltář/retábl, dřevěné dveře a schodiště do kaple sv. Barbory, vitráže, rámy, kamenné prvky)

 

3. Pořízení nezbytného vybavení kaple sv. Anny

(dřevěné prvky: lavice, abak, sedes pro kněze a přísedící, pomocný stolek, vybavení zpovědní místnosti)

(liturgické předměty: oltář, ambon, svatostánek s křížem a věčným světlem, kropenky, paškál, svícny)

 

4. Digitalizace krypty kaple sv. Anny

(zdokumentování, zakreslení a digitalizace krypty, včetně zpracování výstupů digitalizace do virtuální prohlídky)

2 - Adaptace objektů v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011323

Název projektu: Adaptace objektů v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1

Příjemce dotace: Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci, IČ 60799358

Program: Integrovaný regionální operační program 

Harmonogram realizace projektu: 05/2018 – 12/2021

Celkové předpokládané výdaje projektu:           55 429 961,00 Kč

Výše dotace od EU:                                                       46 477 207,29 Kč

Výše dotace ze SR:                                                          5 467 906,74 Kč

Celková výše dotace:                                                   51 945 114,03 Kč

 

Předkládaný projekt řeší stavební úpravy několika objektů v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava v Olomouci. Do projektu jsou zařazen tyto nemovité objekty:

13754/8-3751 Přemyslovský palác (SO 02)

13755/8-3752 kostel sv. Václava (dóm) (SO 04)

13759/8-3756 děkanství kapitulní č.p. 811 (SO 01, SO 03)

Celý komplexní projekt Metropolitní kapituly řeší současně několik problémů, které se váží k jednotlivým nemovitostem. V celém kontextu projektu patří mezi hlavní projekty potřeba zpřístupnění poslední části objektu kapitulního děkanství č.p. 811, ve kterém v současné době působí Arcidiecézní muzeum o půdní vestavbu. Tím dojde ke kompletnímu zpřístupnění celého tohoto objektu a vzniku nové expozice muzea.

Podstatnou částí předkládaného projektu je odstranění nepůvodních a nevyhovujících stavebních úprav zastřešení Přemyslovského paláce z 80. let v souladu s historickou koncepcí.

Dalším problémem, který projekt řeší je nedostatečné a nevyhovující řešení depozitáře Metropolitní kapituly, nacházející se v prostoru nad sakristií katedrály (kostel sv. Václava). Dále je nezbytné provést restaurování svatostánku v kapli sv. Stanislava, který se nachází na současném prohlídkovém okruhu včetně dvou biskupských berlí, pro zařazení do provozu a využití při výstavách a expozicích.

Posledním dlouhodobým problémem celého prostranství Olomouckého hradu je absence hygienického zázemí pro návštěvníky celé NKP.  Realizací projektu dojde k rekonstrukci současného WC, které doposud sloužilo pro potřeby kavárny na sociální zázemí pro návštěvníky celého prostranství Olomouckého hradu (tzv. veřejné WC).

Předkládaný projekt Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci svojí realizací přispěje k naplnění definovaných cílů SC 3. 1. v oblasti památek v plném rozsahu. Hlavními cíli předkládaného projektu je zefektivnění prezentace národní kulturní památky Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava, záchrana a ochrana části památkového fondu před špatných technických stavem, zvýšení nabídky významných turistických atraktivit v oblasti cestovního ruchu a zvýšení potenciálu Olomoucké aglomerace. K naplnění těchto cílů dojde realizací následujících dílčích cílů projektu:

  • zpřístupněním další části objektu kapitulního děkanství 13759/8-3756 veřejnosti v rámci Arcidiecézního muzea;
  • zvýšení hodnoty objektu Přemyslovského paláce 13754/8-3751 odstraněním nepůvodního a nevyhovujícího zastřešení a zpřístupnění veřejnosti další části této významné památky;
  • rekonstrukce a modernizace depozitáře katedrály sv. Václava 13755/8-3752;
  • restaurování svatostánku v kapli sv. Václava v katedrále 13755/8-3752 a restaurování movitých předmětů (dvou biskupských berlí)
  • zajištění odpovídající infrastruktury pro návštěvníky celého Václavského návrší modernizací a zkvalitnění WC pro návštěvníky, s režimem veřejného WC.

3 - Projekt, který řeší stavební úpravy a restaurování vřetenového schodiště z 18. století a některých truhlářských prvku, které jsou ve špatném technickém stavu a nacházejí se v kapli sv. Anny (Národní kul. památka) na Václavském nám. v Olomouci bude uskutečněn za finanční podpory Olomouckého kraje z dotačního titulu Obnova kulturních památek. Celková výše dotace poskytnutá pro tento účel činí 200.000,- Kč

4 - Na akci  „Revitalizace kaple sv. Anny“  č. rej. 13756/8-3753 3756/8 - 3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václav byla poskytnuta dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce ve výši 1.000.000,0Kč na pokrytí části více prací související s projektem.